AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

De conformitat amb les exigències contingudes a la Llei 34/2022, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el titular del lloc web www.HTGROUP.es (en endavant, “Lloc Web”), HEALTH TRANSPORTATION GROUP, SLU (en endavant “HTG”), facilita la següent informació general d’obligat coneixement pels usuaris del Lloc Web:

 • Denominació social: HEALTH TRANSPORTATION GROUP

 • Número d’Identificació Fiscal: B87973145

 • Domicili Social: Carrer Princesa, 31, 5è 6ª · 28008 · Madrid

 • Inscripció en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.799; Foli 40; Secció 8; Fulla M-659004; Inscripció 1

 • Adreça de contacte: info@htgroup.es

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

1. Acceptació de la condició d’usuari
2. Accés i ús
3. Continguts del Lloc Web
4. Titularitat dels continguts i dret de propietat
5. Enllaços
6. Blog i xarxes socials
7. Exclusió de responsabilitat
8. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit o inadequat
9. Protecció de dades de caràcter personal
10. Ús de cookies
11. Contacte

1. Acceptació de la condició d’usuari:

L’accés i navegació pel Lloc Web atribueix a qui ho faci la condició d’ “Usuari”, el que l’obliga a acceptar tots els termes i obligacions contemplades en aquestes condicions d’ús.

L’Usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascun dels accessos que faci al Lloc Web, ja que poden patir modificacions sense necessitat de previ avís amb el nou accés. HTG es reserva el dret a actualitzar, modificar o fer eliminacions parcials o totals de les presents Condicions d’Ús.

 

2. Accés i ús:

L’accés i ús del Lloc Web té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ amb caràcter general, estant autoritzar a accedir a tots els seus continguts.

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web, conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic, responent davant d’HTG o en front de tercers per quants danys i prejudicis puguin derivar-se de l’incompliment de dita obligació.

En aquest sentit i a títol merament enunciatiu, queda terminantment prohibit fer servir el Lloc Web:

 • Amb finalitats fraudulentes o per danyar la imatge, els interessos i els drets d’HTG, de qualsevol de les empreses del Grup o de tercers.

 • Amb finalitats de lesionar pels béns o interessos d’HTG o de qualsevol de les empreses que formen el Grup o de tercers, de tal manera que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors, equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques (software) propis o de tercers.

 • Per a la realització d’activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’odre públic o que de qualsevol manera contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment o en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic.

3. Continguts del Lloc Web:

Si bé HTG farà tot el que sigui possible per tal que la informació del Lloc Web estigui actualitzada i s’ajusti a la realitat, els seus continguts tenen una finalitat merament informativa, no tenint per tant valor vinculant, contractual, tècnic ni ofereix garantia alguna davant de tercers.

Queda prohibit per a l’Usuari, així com per a tercers que rebin informació del Lloc Web, l’ús inadequat dels seus continguts, no podent modificar, ni reproduir, ni copiar la totalitat o part dels mateixos per fer-los seus i utilitzar-los en benefici propi.

Per tant, cap Usuari ni tercer podrà fer valdre contra HTG cap dret sobre la base del que hi ha publicat al Lloc Web, declinant HTG tota responsabilitat per l’ús i decisions que de la informació continguda al Lloc Web pugui fer-se en tal sentit.

 

4. Titularitat de continguts i dret de propietat:

Tots els continguts del Lloc Web, així com quants drets de propietat intel·lectual i industrial es derivin del mateix són titularitat d’HTG, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

HTG no cedeix total ni parcialment, ni concedeix llicència o autorització alguna a l’Usuari sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra mena relativa al Lloc Web.

 

5. Enllaços:

L’Usuari que vulgui incloure enllaços des de les seves pròpies pàgines del Lloc Web, quedarà obligat a complir les següents condicions:

1- L’enllaç haurà de dirigir únicament a la pàgina principal del Lloc Web, obrint completament tota la pantalla, sense marcs o frames.

2- La pàgina en la qual s’estableixi l’enllaç quedarà sotmesa al compliment de la Llei, no podent estar en cap cas l’enllaç en una pàgina web que:

 • Sigui il·lícita o que els seus continguts siguin contraris a la llei, moral i als bons costums.

 • Pretengui influir a l’Usuari de tal manera que es vegi compromesa la imatge reputacional d’HTG.

 3- No es podran fer servir logotips o signes distintius d’HTG excepte en casos permesos per la llei o expressament autoritzats.

L’establiment dels enllaços des del Lloc Web a una altra pàgina no implicarà que existeixi una relació, col·laboració o situació de dependència entre HTG i el titular de la pàgina web enllaçada, ni tampoc una recomanació o promoció cap a ella, exceptuant aquells enllaços:

 • Que redirigeixin a empreses del Grup HTG.

 • Que facin al·lusió als clients públics i privats pels quals presta serveis HTG.

 

6. Blog i xarxes socials:

L’Usuari podrà publicar comentaris al Blog del Lloc Web així com accedir a les xarxes socials a les quals enllaça el contingut del Lloc Web, indicant en el cas que així es requereixi el seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, juntament amb les dades d’identificació que aporti, podran ser publicades al Blog i/o xarxa social.

L’Usuari no pot publicar cap comentari que vulneri les obligacions dels presents “TERMES I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB”. En conseqüència, l’Usuari serà exclusivament responsable dels comentaris que publiqui, així com de les seves interaccions amb la resta d’usuaris.

HTG tindrà la facultat de denegar la publicació, o de retirar en qualsevol moment, comentaris o continguts publicats per l’Usuari.

 

7. Exclusió de responsabilitat:

HTG declara que ha adoptat les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components nocius per a l’usuari.

No obstant això, HTG no pot garantir o fer-se responsable de la continuïtat de la informació del Lloc Web; de l’absència d’errors en els seus serveis; de l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra; de la vulnerabilitat del Lloc Web i de les seves mesures de seguretat; dels danys o perjudicis que causi qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions i mesures de seguretat que HTG ha establert pel Lloc Web. 

HTG no disposa dels mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar o autoritzar tota la informació, continguts o referències que es facin al Lloc Web en altres pàgines web, així com de les opinions i manifestacions que es facin en fòrums, xats o xarxes socials. Per tant, HTG no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web abocat fora del Lloc Web, incloent-hi l’ús inadequat dels enllaços amb destí al Lloc Web.

HTG no es fa responsable del contingut de les pàgines web enllaçades, amb la qual cosa l’Usuari haurà d’informar-se prèviament i, en el seu cas, acceptar les polítiques de privacitat i de cookies, així com les condicions d’ús en el cas d’estar interessat en accedir a les mateixes.

 

8. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat:

Si l’Usuari considera que en el Lloc Web o les pàgines web enllaçades hi ha algun contingut il·lícit, il·legal o que pugui vulnerar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareix a l’apartat de Contacte, per tal que HTG pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

 

9. Protecció de dades de caràcter personal:

El tractament de les dades personals del Lloc Web queda sotmès al que contempla la Política de Privadesa.

 

10. Ús de cookies:

El correcte accés, navegació i utilització del Lloc Web implica la instal·lació dunes galetes, en els termes expressats a la Política de Cookies.

 

11. Contacte:

Amb qualsevol dubte sobre els termes i condicions d’ús d’HTG, pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic indicada a l’Avís Legal.