POLÍTIQUES DE PRIVADESA

Política de Privadesa de la Pàgina Web

HTGROUP

Des de HEALTH TRANSPORTATION GROUP, S.L.U. (“HTG”) i el conjunt de societats controlades per aquesta entitat (conjuntament, “HTGroup”), volem oferir a l’Usuari una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per aquest motiu, hem implementat la present política de privadesa que compleix amb les mesures de seguretat exigides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb l’objectiu de garantir la seva privadesa i ser transparents amb l’ús de les seves dades.

Tal i com consta en l’Avís Legal, qui es troba darrere d’aquesta plataforma en qualitat de prestador del servei i responsable del tractament, és:

HEALTH TRANSPORTATION GROUP, S.L.U.

NIF: B-87973145
Domicili social: Carrer Princesa, 31, 5è 6a · CP: 28008 · Madrid
Correu electrònic de contacte: secretaria@htgroup.es

Correu electrònic de protecció de dades: dpdatos@htgroup.es

Telèfon de contacte: +34 902 180 059     

Dades registrals: inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.799, Foli 40, Secció 8, Full M-659004; Inscripció 1

HTG tractarà les dades personals com a Responsable del Tractament de totes les pàgines web pertanyents a entitats que formen part de HTGroup. HTG és la matriu, de forma que és qui decideix sobre l’ús i la finalitat de la recollida de dades que es duen a terme a través d’aquesta pàgina web en formalitzar l’acord corresponent amb les empreses del grup afectades. Si la prestació efectiva via web es realitza o ha de gestionar-se per una altra empresa del grup, aquesta tindrà la consideració de corresponsable del tractament de dades i l’usuari accepta aquesta realitat mitjançant l’acceptació de la nostra Política de Privadesa quan aquesta circumstància resulti d’aplicació.

Per a quelcom que necessiti com a Usuari en relació amb la present política de privadesa, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, al qual es podrà adreçar mitjançant escrit al C. Tamborila, s/n, CP: 47.610 de Zaratán (Valladolid), o per correu electrònic a: dpdatos@htgroup.es.

 

1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA MANTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

a). – Emails corporatius

Mitjançant les nostres adreces de correu electrònic: secretaria@htgroup.es i/o dpdatos@htgroup.es, podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis o sobre el funcionament de la nostra Pàgina Web o política de protecció de dades, així com sol·licitar assistència.

b). – Formulari de contacte

Per requerir informació sobre qualsevol dels nostres serveis o productes en el formulari de contacte, ens haurà de facilitar el seu nom, cognom/s, nom de la seva empresa, país, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

c). – Uneix-te

En aquest apartat de la Pàgina, podrà adjuntar el seu currículum si desitja que valorem la seva candidatura per formar part de l’equip del Grup HTG. Amb aquesta finalitat, haurà d’emplenar els camps establerts, en els quals es sol·licita nom, cognoms, ciutat, número de telèfon i adreça correu electrònic de contacte, així com el seu currículum.

d). – Xarxes Socials

Podrem recollir les seves dades a través del seu perfil d’usuari en les xarxes socials que utilitzem des del Grup HTG, les quals queden detallades en l’apartat 10 de la present política.

 

2. QUIN ÉS L’OBJECTIU I/O FINALITAT EN LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats en el punt anterior és:

 • Mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris, directament per part de l’empresa matriu HEALTH TRANSPORTATION GROUP, així com per les empreses vinculades o que formin part del grup que resultin corresponsables d’aquest tractament i prestació de serveis. D’aquesta manera, farem servir les seves dades per atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit, gestionar les seves sol·licituds i garantir-li una experiència que respecti els estàndards màxims.

 • També podrem utilitzar les seves dades amb finalitat publicitària i de prospecció comercial, si mostra el seu consentiment de manera expressa en el moment indicat i en virtut dels punts exposats en el paràgraf anterior.

 • L’e-mail des del qual ens escrigui als nostres correus corporatius, l’utilitzarem per remetre-li informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat o consells, segons correspongui.

En cap cas, rebrà informació de tercers, és a dir, d’entitats que no formin part del grup empresarial sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment prèviament, vetllant d’aquesta manera per l’acompliment dels paràmetres de la llei espanyola i la normativa europea.

Li enviarem informació sobre la nostra empresa o grup d’empreses, les seves accions, esdeveniments, col·laboracions amb tercers, accions comercials i/o qualsevol altra iniciativa relacionada amb el Grup HTG en funció del tipus de consentiment que, en tot cas, ens atorgui.

 

3. ÚS DE LES DADES PERSONALS I OBJECTIUS COMERCIALS

El Grup HTG comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes en el punt 1 i que seran, detalladament, les següents:

1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerits pels Usuaris mitjançant la pàgina web o els canals continguts en la mateixa, directament per l’empresa matriu o per part de l’empresa que resulti corresponsable del tractament;

2. Informar de les novetats que puguem incloure en la Pàgina Web;

3. Enviar informació que es consideri pugui ser d’interès per a l’Usuari;

4. Notificació dels acords promocionals que hagi subscrit el Grup HTG amb empreses, professionals o col·laboradors, per oferir als Usuaris determinades funcionalitats diferents o addicionals a aquelles que haguessin contractat o acceptat;

5. Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre, si s’escau;

6. Enviar comunicacions comercials, efectuar accions de promoció o informar-li envers el tractament de les seves dades: (i) les seves dades no es faran servir amb altra finalitat que dur a terme el tractament per al qual va consentir, de manera expressa, en el seu moment; o per a allò que s’estableix en la present política per part nostra; (ii) tota aquesta informació es conservarà en un servidor segur i independent.

Li advertim que la informació que faciliti mitjançant la Web pot revelar o permetre que uns altres dedueixin la seva nacionalitat, ètnia, sexe, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra Plataforma, l’Usuari està acceptant expressa i voluntàriament aquesta Política de Privadesa i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

4. COMPARTIR INFORMACIÓ

Tal i com ja s’ha establert en els punts anteriors, el Grup HTG no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers, entesos com a terceres parts que no tinguin vinculació directa amb l’Usuari o que no duguin a terme una funció per compte o encàrrec del prestador de serveis o responsable del tractament, és a dir, del Grup HTG.

En cas que volgués fer-ho, se l’informarà prèviament i se li sol·licitarà el seu consentiment.

No obstant, es podran comunicar les seves dades a la resta de societats que formen part del Grup, les quals pot consultar aquí, per poder gestionar les sol·licituds que rebem i atendre-les degudament. En cas que aquesta circumstància es produeixi, s’obrirà un escenari de corresponsabilitat en el tractament de dades en el moment que vostè faciliti el seu consentiment en acceptar la present Política de Privadesa. Nosaltres ens comprometem només a tractar les seves dades per part de l’empresa o empreses que realment hagin d’accedir a aquesta informació, no compartint la mateixa amb altres empreses de HTGroup que no necessitin accedir de forma proporcionada a les seves dades ni per a cap finalitat legítima.

 

5. BASE JURÍDICA: consentiment exprés per al tractament de les seves dades

5.1. Consentiment de les persones físiques

Donant compliment a l’exigit per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, i atenent als punts establerts en les nostres polítiques internes, cada vegada que ens enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic en la casella que apareix en la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades, o quan ens escrigui al nostre correu electrònic de contacte o qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes de la Plataforma, de forma que estarà acceptant expressament que puguem recaptar les seves dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat. Amb aquesta/es acció/ns, ens està manifestant de manera lliure i inequívoca que està d’acord amb que HTGroup tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades a HTGroup i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari per a què les seves dades siguin tractades amb la finalitat referida en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme als requeriments de la legislació vigent; per tant, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats en l’apartat 6 del present text legal.

5.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals

L’informem que, si actua en representació d’una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà, d’una banda, per a què li fem arribar informació associada als serveis contractats, o informació comercial; i d’altra banda, en moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privadesa. Així doncs, quan sol·liciti alguna informació relacionada amb HTGroup pels canals establerts a través de la Plataforma, la seva informació també podrà ser tractada per a finalitats comercials i enviament de comunicacions electròniques quan així ens ho hagi autoritzat mitjançant les opcions habilitades.

L’acceptació de l’Usuari per a què les seves dades siguin tractades amb la finalitat referida en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme als requeriments de la legislació vigent; per tant, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats en l’apartat 6 del present text legal.

 

6. SOBRE ELS SEUS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT, OBLIT I LIMITACIÓ EN EL TRACTAMENT

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

 

HTGroup li ofereix aquesta garantia legal, de manera que, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Portabilitat, Oblit i Limitació en el tractament, adreçant-se al nostre Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic de contacte que hem habilitat a tal efecte: dpdatos@htgroup.es, o enviant una sol·licitud per correu postal al C. Tamborila, s/n, CP: 47.610 de Zaratán (Valladolid), Espanya, adjuntant, en tots dos casos, còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) i indicant, de manera expressa en l’assumpte, la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

És important que, com a Usuari, tingui en compte que la informació que hagi compartit amb altres Usuaris per qualsevol via podrà ser visible i que HTGroup s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació. 

De la mateixa manera, HTGroup no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, essent possible que aquests mecanismes continguin certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada però que encara consti en internet per la re-difusió d’aquesta. En aquest cas, recomanem que s’adreci als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la seva cancel·lació o l’exercici d’un dret a l’oblit.

Li expliquem breument en què consisteix cadascun dels drets que pot exercir:

Accés

A través de l’exercici d’aquest dret, pot conèixer quines són les seves dades de caràcter personal que s’estan tractant per part nostra; la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació

Consisteix en el fet que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes. Haurà d’especificar en la sol·licitud quines dades desitja que es modifiquin.

Supressió

Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició

Amb el dret d’oposició pot oposar-se al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a finalitat l’adopció d’una decisió relativa a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat

Podrà rebre les seves dades personals, facilitades en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i podrà transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Oblit

Podrà sol·licitar la supressió de les seves dades personals sense dilació deguda quan concorri algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o la recollida.

Limitació en el tractament

En general, en els casos en què no quedi clar si les seves dades personals han d’esser esborrades, pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix en els casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades tractades estigui en dubte; (ii) quan, com a Usuari, no vulgui que s’esborrin les dades, (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es puguin esborrar per motius jurídics, (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

La limitació significa que les seves dades personals (excepte la conservació) només poden ser tractades amb el seu consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE. Com a Usuari, ha d’ésser informat abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

  

Així mateix, com a Usuari, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de les dades personals que li concerneixen infringeix el que es disposa en la legislació i normativa de protecció de dades; i sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial. Com a norma general, si el tractament s’efectua per part d’empresa privada, com és el cas, haurà d’adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

De la mateixa manera, també se l’informa que el tractament de dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació, basada únicament en el tractament automatitzat -decisions automatitzades-, inclosa l’elaboració de perfils, és a dir, no inclou l’elaboració de perfils de manera automatitzada -i sense intervenció humana- de les seves dades personals per avaluar aspectes personals relatius a la seva persona com, per exemple, analitzar o predir aspectes relacionats amb situacions econòmiques, salut, preferències o interessos personals, la fiabilitat o el comportament, la situació de l’interessat; sempre que tingui conseqüències jurídiques per a vostè o l’afecti significativament. En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís, de manera que vostè gaudiria d’aquest tractament i estaria subjecte a les garanties apropiades, entre les quals s’inclou la informació específica de caràcter personal, com a interessat, i el dret a obtenir intervenció humana, en cas necessari; també a expressar el seu punt de vista, a rebre una explicació de la decisió presa després de l’avaluació i a impugnar la decisió quan correspongui.

 

7. MAJORIA D’EDAT

Per ser inclòs com a Usuari de la nostra Plataforma, és necessària la majoria d’edat, per la qual cosa serà indispensable que sigui major de 18 anys.

 

8. LES MESURES DE SEGURETAT EN LA RECOLLIDA DE DADES

Per garantir la seguretat en la nostra Pàgina Web, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats en el primer punt.

D’aquesta manera, HTGroup manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades, requerides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d’abril, i ha disposat tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

També, en qualitat d’Usuari de la nostra Web, entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la nostra Pàgina Web, en la qual està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir, en tot moment, la privadesa i la seguretat de les seves dades personals, en aplicar sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així doncs, l’informem que serà l’únic responsable de les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades personals, de forma que HTGroup no es fa responsable de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin; ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens al negoci, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb els punts exposats, HTGroup no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts en les plataformes. No obstant, com a mesura de seguretat, sí s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal i Condicions de Contractació.

 

9. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per acomplir amb la finalitat per a la qual es sol·liciten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, a més dels períodes que es derivin de la legislació aplicable.

 

10. POLÍTICA EN XARXES SOCIALS

HTGroup disposa de diversos perfils corporatius en Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. En virtut del Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, HTGroup és “Responsable del tractament de les seves dades” amb motiu de l’existència d’aquests perfils en xarxes socials i el fet que ens segueixi i li puguem seguir.

Aquest punt significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu com a un seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, sempre sota els efectes de la legislació i normativa esmentada. 

D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb el nostre negoci i els serveis que oferim, o bé sobre temes que considerem siguin del seu interès. En utilitzar les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebi en el seu mur o en el seu perfil notícies amb aquest tipus d’informació.

No obstant, també li fem saber que no existeix cap vincle entre HTGroup i aquestes plataformes o xarxes socials; motiu pel qual, acceptarà la seva política d’ús i condicions una vegada accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre, no essent responsable HTGroup de l’ús o tractament de les seves dades fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política.

 

11. COOKIES

HTGroup utilitza cookies pròpies i de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si vol consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, faci clic aquí.

 

12. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

HTGroup es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futures iniciatives que projecti realitzar amb les dades personals dels Usuaris de la Pàgina Web. En cas que aquesta modificació afectés al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitzés algun tractament addicional de les mateixes no informat prèviament, procediríem a notificar-li oportunament envers aquesta circumstància.

En tot cas, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Pàgina Web cada vegada que accedeixi a aquesta.

 

13. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DELS TEXTOS LEGALS

Aquesta política de privadesa es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associats a la Pàgina Web.

Política de Privadesa de l’App Pacients:

CONDICIONS D'ACCÉS A l'APP

* L’/La Usuari/a que estigui interessat/da en la descàrrega de l’aplicació mòbil denominada App Pacients (“l’App”) se l’informa dels següents aspectes:

1. Mitjançant l’App, es pot accedir a determinada informació sobre els trasllats i assistència rebuda com a Usuari/a del Servei de Transport Sanitari (“la Finalitat”).

2. Per poder accedir a l’App, l’/la Usuari/a, prèviament, s’ha de donar d’alta i registrar en aquesta aplicació, de manera que ha de facilitar una sèrie de dades personals (“Dades Accés”).

3. Respecte a les Dades Accés, ha de saber que:

 • Per a la correcta gestió de l’App, necessàriament, ha de completar aquells camps que s’identifiquin com a necessaris o d’obligat compliment.

 • Les dades obligatòries són les mínimes necessàries per aconseguir la finalitat de l’App i, per tant, són requerides per poder accedir al seu ús.

 • En cas de no facilitar totes les dades identificades com a obligatòries, no es podrà accedir per aquest mitjà als serveis i informació facilitats mitjançant l’App.

 • Per poder complir correctament amb la finalitat de l’App, haurà de:

  • Facilitar una informació real, exacta i actual. L’enviament de les Dades Accés implica acceptar que la informació remesa s’ha efectuat en aquests termes, essent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

  • Comunicar en la forma que s’indica en l’apartat “exercici de drets”, qualsevol canvi en les dades de caràcter personal facilitades, a fi i efecte de garantir que la informació proporcionada està, en tot moment, actualitzada i no conté errors.

4. Les Dades Accés seran responsabilitat de HEALTH TRANSPORTATION GROUP SLU (“HTG”). Les seves dades d’identificació consten en el punt vuitè d’aquest apartat.

5. HTG es compromet a donar un tracte confidencial a les Dades Accés, fent ús de les mateixes, exclusivament, per a les finalitats i en els termes que s’indiquen més endavant.

6. A fi de garantir la seguretat d’aquestes dades, HTG ha adoptat les mesures de seguretat exigides pel Reglament (UE) 2016/679 (“RGPD”), de manera que ha adoptat nivells de seguretat requerits en matèria de protecció de dades que tenen implantades les mesures d’alerta d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat.

7. Que l’enviament del Formulari implica acceptar que la tramesa d’informació s’ha efectuat en els termes exposats anteriorment, essent responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

8. Per donar compliment al que es disposa en el RGPD, HTG l’informa dels aspectes següents:

 

Informació sobre Protecció de Dades

Responsable del Tractament:

Identitat: HEALTH TRANSPORTATION GROUP SLU – CIF B87973145 (HTG)

Adreça postal: C. Princesa, 31, planta 5, porta 6, 28008 Madrid

Correu electrònic: info@htgroup.es

Delegat de Protecció de Dades:

Dpdatos@htgroup.es

Finalitat:

* Correcta gestió de l’APP, destinada als/a les Usuaris/es del Servei de Transport Sanitari de les empreses del Grup de societats encapçalat per HEALTH TRANSPORTATION GROUP, S.L.U. (“HTGroup”). Es pot consultar el llistat d’empreses de HTGroup en l’apartat política de privadesa de www.htgroup.es

* En cap cas, es faran servir les Dades Accés amb finalitats comercials.

Legitimació:

* La legitimació en l’ús de les dades facilitades obeeix a l’interès legal/lícit manifestat per l’/la Usuari/a interessat/da per accedir.

* Amb aquest objectiu, el consentiment s’ha manifestat lliure, expressament i amb caràcter previ una vegada ha estat informat/da dels punts esposats en la present Informació.

Conservació:

Fins a la revocació del consentiment per part de l’/la Usuari/a, tret que resulti d’aplicació alguna obligació legal de bloqueig o conservació.

Destinataris:

Les dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació:

* Entitat responsable del tractament de la informació disponible a l’App per al compliment de les obligacions legals a les quals HTG està subjecta per la seva activitat, amb la finalitat de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

* Empreses del Grup HTGroup que poden actuar com a responsables del tractament (segons l’origen del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals HTG tingui subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.

* Altres proveïdors que requereixin accedir a les seves dades, en qualitat de responsables del tractament, per a la prestació de serveis contractats per HTG hagi contractat aquests proveïdors, i amb els quals HTG tingui subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.

No estan previstes cessions o transferències a països tercers.

Exercici de Drets:

Mitjançant escrit amb referència “Dret (indicar dret exercitat) – DPD”, a l’adreça postal C. Tamborila, s/n – CP 47.610 Zaratán (Valladolid) o a l’adreça electrònica dpdatos@htgroup.es, tal i com s’indica en la informació addicional.

Denúncies per tractament inadequat de les dades:

En cas que es consideri que s’està fent un tractament inadequat de les seves dades personals, pot adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades, així com a l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Informació addicional:

Pot rebre informació addicional i detallada sobre aquest tractament en Dpdatos@htgroup.es

Política de Privadesa dels serveis d’atenció telefònica:

Centro Coordinador AMBUIBERICA, S.L.U.

Última actualizació: Març 2022

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que el Responsable del Tractament és AMBUIBERICA, S.L.U. amb CIF B47484530 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a CALLE TAMBORILA S/N-EDIFICIO AMBUIBÉRICA – CP 47610 ZARATÁN (VALLADOLID). La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

2. QUINES DADES TRACTEM? 

Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

Tractarem les seves dades personals per a:

1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

 

4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS 

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

 • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

 • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

 

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

 

6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES? 

Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

 

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

 • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.

 • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient. 

A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

Centro Coordinador CENTRO DE AMBULANCIAS ARTURO, S.A.

Última actualizació: Març 2022

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que el Responsable del Tractament és CENTRO DE AMBULANCIAS ARTURO, S.A. amb CIF A47030127 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a AVDA HONTORIA, S/N PARCELA 75 – CP 40195 HONTORIA (SEGOVIA). La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

2. QUINES DADES TRACTEM?

Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

Tractarem les seves dades personals per a:

1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

 

4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.
 • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.
 • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

 

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

 

6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

 

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

 • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.
 • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient.

A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

Centro Coordinador AMBULANCIAS GREDOS, S.L.U.

Última actualizació: Març 2022

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

L’informem que el Responsable del Tractament és AMBULANCIAS GREDOS, S.L.U. amb CIF B05020482 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a CALLE RIO PISUERGA, 13-14 – CP 05004 ÁVILA. La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

2. QUINES DADES TRACTEM?

Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

Tractarem les seves dades personals per a:

1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

 

4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.
 • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.
 • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

 

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

 

6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

 

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

 • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.
 • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient.

A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

Centro Coordinador EMERGENCIAS SANITARIAS SA UTE

Última actualización: Marzo 2022

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que els Corresponsables del Tractament són les companyies que conformen la Unió Temporal d’Empreses EMERGENCIAS SANITARIAS SA UTE amb CIF U37535614 (en endavant, la “UTE”), amb domicili social a CMNO DE CABRERIZOS, 12-VILLARES DE LA REINA – CP 37184 SALAMANCA. La UTE té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

Així mateix, l’informem que els Corresponsables del Tractament tractaran les seves dades personals conjuntament i de la mateixa manera, tal com es detalla a la present Política de Privadesa.

2. QUINES DADES TRACTEM?

Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

Tractarem les seves dades personals per a:

1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

 

4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.
 • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.
 • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

 

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

 

6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

 

7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

 • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.
 • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

 

8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient.

A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

Centro Coordinador SAMUR LEON SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982

Última actualización: Marzo 2022

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que els Corresponsables del Tractament són les companyies que conformen la Unió Temporal d’Empreses SAMUR LEON SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 amb CIF U24666380 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a AVDA GALICIA, NUM. 385 FUENTES NUEVAS – CP 24.411 PONFERRADA – (LEON). La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

Així mateix, l’informem que els Corresponsables del Tractament tractaran les seves dades personals conjuntament i de la mateixa manera, tal com es detalla a la present Política de Privadesa.

  2. QUINES DADES TRACTEM?

  Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

  En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

  L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

  3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

  Tractarem les seves dades personals per a:

  1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

   

  4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

  Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.
  • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.
  • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

   

  5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

  La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

  En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

   

  6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES?

  Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

   

  7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

  Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.
  • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

   

  8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

  En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient.

  A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

  En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

  Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

  Centro Coordinador AMBULANCIAS M. QUEVEDO, S.L.U.

  Última actualización: Marzo 2022

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

  L’informem que el Responsable del Tractament és AMBULANCIAS M. QUEVEDO, S.L.U., amb CIF B04249413 ((en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a CTRA ALMERIMAR, Km 0 EJIDO, EL – CP 04700 ALMERIA. La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

  2. QUINES DADES TRACTEM? 

  Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

  En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

  L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

  3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

  Tractarem les seves dades personals per a:

  1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

   

  4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS 

  Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

  • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

   

  5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

  La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

  En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

   

  6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES? 

  Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

   

  7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

  Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.

  • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

   

  8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

  En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient. 

  A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

  En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

  Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

  Centro Coordinador TRANSPORTES AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.U.

  Última actualización: Marzo 2022

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

  L’informem que el Responsable del Tractament és TRANSPORTES AEREOS SANITARIOS ISLEÑOS, S.A.U., amb CIF A35133511 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a CALLE EUSEBIO NAVARRO, NUM. 69-5, CP 35.003 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

  2. QUINES DADES TRACTEM?

  Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

  En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

  L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

  3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

  Tractarem les seves dades personals per a:

  1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

   

  4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

  Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.
  • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.
  • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

   

  5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

  La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

  En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

   

  6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES?

  Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

   

  7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

  Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.
  • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

   

  8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

  En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient.

  A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

  En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

  Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.

  Centro Coordinador TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, S.L.U.

  Última actualización: Marzo 2022

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

  L’informem que el Responsable del Tractament és TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, S.L.U., amb CIF B62003280 (en endavant, la “Companyia”), amb domicili social a AV JOSEP TARRADELLES, 8-10, CP 08.029 – BARCELONA. La Companyia té nomenat a un delegat de Protecció de Dades del Grup al qui es podrà dirigir mitjançant escrit dirigit a les adreces de correu postal i electrònic:

  2. QUINES DADES TRACTEM? 

  Les dades que tractarem de vostè per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les dades mínimes necessàries per a tramitar la seva sol·licitud i que vostè ens proporcioni de manera directa.

  En particular, tractarem les seves dades d’identitat (nom, cognom i veu), dades de contacte (direcció postal, correu electrònic i telèfons), i en cas que vulgui facilitar-los, la Companyia podrà tractar categories especials de dades de salut (tipus d’assistència hospitalària rebuda, malaltia o dolència que pateix).

  L’informem que la Companyia no necessita recaptar les seves dades de salut durant l’enregistrament de la trucada per prestar-li el servei de transport no urgent.

  3. PER A QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS, I PER QUIN MOTIU?

  Tractarem les seves dades personals per a:

  1- Enregistrar les trucades realitzades al servei de transport sanitari per avaluar la qualitat d’aquest. En particular, per poder recórrer a aquestes en casos d’eventuals reclamacions i/o responsabilitats, així com incidències en el servei. El tractament és necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

  2- Atendre el servei de transport sanitari sol·licitat quan vostè contacta amb nosaltres mitjançant el servei d’atenció telefònica. El tractament de les seves dades personals és necessari per a finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

   

  4. QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS 

  Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

  • Centres sanitaris: pel compliment de les obligacions legals a les quals la Companyia està subjecta per la seva activitat a les finalitats de prestació d’assistència o tractament de tipus sanitari o social.

  • Empreses del Grupo HTGroup que poden actuar com a encarregades del tractament (segons la naturalesa del tractament de dades personals) i que proporcionin, per exemple, serveis d’administració de sistemes i informàtica o atenció telefònica, i amb les quals la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  • Altres proveïdors que necessitin accedir a les seves dades, en qualitat d’encarregats del tractament, per a la prestació de serveis que la Companyia hagi contractat als proveïdors esmentats, i amb els quals, la Companyia té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per a protegir la seva privadesa.

  Si en el futur la Companyia realitza altres comunicacions de dades personals, l’informarà i/o sol·licitarà el seu consentiment de la manera oportuna.

   

  5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

  La Companyia no precisa realitzar transferències internacionals a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu per tractar les seves dades personals d’acord amb les finalitats establertes a la present política.

  En el cas que la Companyia requereixi contractar els serveis de proveïdors ubicats en països de fora de l’Espai Econòmic Europeu, ho farà en base a decisions d’adequació de la Comissió Europea. En aquest cas, es considera que el país disposa de normativa equivalent a l’europea. En cas que la Companyia necessiti contractar serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l’europea, la seva contractació inclourà totes les garanties i salvaguardes exigides per la normativa per preservar la seva privadesa, prèvia verificació de la legislació del país de destí. Les salvaguardes esmentades poden consistir en l’aplicació de clàusules contractuals i de garanties addicionals a les mateixes, conforme a la normativa de cada país de destí, o de normes corporatives vinculats aprovades per les autoritats de protecció de dades. També l’informem que la normativa ens permet enviar les seves dades als països esmentats, si resulta necessari per donar compliment a les nostres obligacions derivades del servei que vostè ens sol·licita.

   

  6. DURANT QUANT DE TEMPS DESAREM LES SEVES DADES? 

  Les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats identificades anteriorment i, després d’haver acabat aquest període per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest cas, es tractaran als únics efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.

   

  7. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

  Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, mitjançant les adreces postal i electrònica:

  Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre DPO, mitjançant l’adreça postal i electrònica indicades.

  • Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

   

  8. LA COMPANYIA COM A ENCARREGADA DEL TRACTAMENT

  En determinades circumstàncies, per exemple, quan és pacient d’un Centre Mèdic o Hospital que depengui del Sistema Públic de Salut, la Companyia tractarà les seves dades personals per compte del Centre o Hospital del qual vostè és pacient. 

  A tal efecte, la Companyia té signats amb els Centres o Hospitals esmentats els corresponents acords de privadesa exigits per la normativa de protecció de dades en vigor.

  En aquests supòsits, el seu Centre Mèdic o Hospital serà el responsable del tractament últim de les seves dades personals derivades de l’ús del servei de transports no urgents.

  Per tant, per conèixer de manera detallada quines dades personals seran tractades pel seu Centre i per a quines finalitats específiques, així com per conèixer quins són els seus drets per protegir la seva privadesa i com exercir-los, ha de dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades del seu Centre.