CODI ÈTIC

A HTGROUP tenim els nostres principis molt clars. Per això, posem a la vostra disposició el nostre Codi Ètic, en el qual definim els principis que regeixen la nostra activitat i en el qual establim el marc general de les nostres mides de control organitzatiu. Tot això té l’objectiu de garantir que tota l’activitat del grup i les nostres empreses es regeix pels principis de transparència, legalitat, qualitat i excel·lència.

Pot accedir al contingut del Codi Ètic d’HTGROUP mitjançant el següent enllaç:

Canal de Denúncies:

HTGROUP posa a disposició dels seus treballadors, clients, proveïdors, col·laboradors i qualsevol interessat un Canal de Denúncies habilitat mitjançant l’adreá de correu electrònic cumplimiento.normativo@htgroup.es.

Són denunciables mitjançant el Canal els incompliments reals o potencials de les obligacions establertes per la llei, el Codi Èitc d’HTGROUP i les polítiques que el desenvolupen o els contractes signats per les companyies HTGROUP.

Així mateix, mitjançant el Canal pot consultar qualsevol dubte sobre la interpretació del Codi ètico qualsevol política d’aquesta tipologia.

La gestió de les denúncies es realitzarà amb la més absoluta confidencialitat, preservant en la mida del que sigui possible l’anonimat del denunciant i de les persones implicades en els fets denunciats i garantint la no imposició de sancions o represàlies per l’ús d’aquest canal.

Les denúncies seran gestionades i analitzades per l’òrgan de Compliment Normatiu d’HTGROUP.