Qualitat i Medi Ambient

MÉS ENLLÀ DEL SERVEI

EL NOSTRE COMPROMÍS

A HTGROUP ens regim per principis molt clars:

 • Aportar valor a la societat mitjançant un servei de qualitat, professional, responsable, honest, basat en el tracte humà i fomentant la sostenibilitat.

 • Invertir en tecnologia i en un creixement sostenible que incideixi en una millora de la qualitat de vida dels pacients.

 • Incentivar la preservació i la protecció del medi ambient, minimitzant la contaminació derivada de la nostra activitat.

 • Promocionar un ambient de treball saludable compromès amb la igualtat i la no discriminació.

  CERTIFICACIONS

  Com a evidència del compromís amb aquests principis, a HTGROUP hem implantat un Sistema Integrat de Gestió (SIG) de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut en el Treball conforme a les normes de referència:

   ISO 9001:2015 “Sistemes de Gestió de la Qualitat”.

   ISO 14001:2015. “Sistemes de Gestió Ambiental”.

   UNE 179002: 2018 “Sistemes de Gestió de la qualitat per a empreses del transport sanitari”.

   ISO 45001:2018 “Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball”.

   Així, les companyies d’HTGROUP s’auditen i certifiquen anualment per posar en evidència el compliment de les normes.

   APOSTA PER LA QUALITAT

   La implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat va més enllà del que s’estableix a la ISO 9001:2015: hem certificat a les nostres companyies en la UNE 179002, centrada en el desenvolupament, la implantació i la certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat en empreses dedicades al transport sanitari de pacients. Així, certifiquem mitjançant auditories externes que donem impuls a millores en el servei assistencial extrahospitalari, optimitzem els procediments interns per ser més eficients i complim amb els reptes i objectius de l’empresa.

   COMPROMÍS AMBIENTAL

   En l’acompliment de la nostra activitat, des d’HTGROUP mantenim el compromís de minimitzar i controlar els impactes potencials que pugui generar sobre l’entorn. La Política Ambiental de la nostra companyia defineix els principis d’actuació per a la millora de la sostenibilitat ambient d’HTGROUP i implica a tots els col·laboradors en aquest objectiu comú.

   A més, en els nostres centres de Canàries estem certificats en EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria). Es tracta d’una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat el Sistema de Gestió Ambiental d’Excel·lència.

   SEGURETAT I SALUT LABORAL

   La prevenció de riscos laborals s’integra en el SIG, incloent tant al conjunt de les activitats i a tots els nostres nivells jeràrquics, mitjançant la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals.

   Totes les persones que ofereixen aquí els seus serveis professionals, així com els representants, contribueixen en la integració de la prevenció de riscos laborals d’HTGROUP. Al mateix temps, col·laboren en l’adopció i el compliment de les mides preventives mitjançant la participació que recull els mateixos al Capítol V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.